GDPR

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - „GDPR“

Informace pro členy eMOTION fitness

 

Uvádíme, že správcem Vašich osobních údajů je společnost Revitaea s.r.o, IČO:04285221, se sídlem Nákupní 1484/11, 312 00 Plzeň , zapsaná u Krajského soudu v Plzni dne 30. červenec 2015, vložka C 31496/KSPL (v následujícím textu také jen jako „organizace“).

Vzhledem k tomu, že se jedná o zpracování Vašich osobních údajů, jejichž ochrana je v posledních letech citlivým a ve společnosti hojně diskutovaným tématem, žádáme Vás zdvořile, abyste si následující text pečlivě přečetli. Zejména budete informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a jak je s nimi nakládáno. 

Váš písemný souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může organizace osobní údaje zpracovávat. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. V tomto případě je účelem zpracování Vašich osobních údajů evidence členů eMotion fitness, zasílání newsletterů a informací spojených s členstvím.

Organizace je oprávněna osobní údaje dále zpracovávat i na základě právního důvodu, kterým je zpracování za účelem nezbytným pro splnění právní povinnosti (archivace, daňové účely), která se na správce vztahuje.

 1. Povaha osobních údajů, které jsou zpracovávány:

 

 1. identifikační: jméno, příjmení, datum narození

 2. kontaktní: korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

 3. další osobní údaje: fotografie klienta, záznamy z kamerových systémů

 

 1. Forma evidence osobních údajů (dokumentace člena)

Zpracovávané údaje jsou evidovány ve smíšené podobě, což je kombinace elektronické a papírové dokumentace. Vedení dokumentace je průkazné a je k němu přistupováno se zvýšenou opatrností, kdy listinná část dokumentace je uchovávaná v uzamčených prostorách tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému přístupu. Nejsou vytvářeny nadbytečné kopie. Všichni pracovníci jsou proškoleni k tomu, aby dbali v této souvislosti zvýšené opatrnosti.

 1. Doba evidence osobních údajů

Vaše údaje v evidenci jsou vedeny pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 1. Poskytování osobních údajů

Osobní údaje našich členů nejsou v žádném případě předávány do zahraničí.

V některých případech dochází ke zpracování osobních údajů nad rámec organizace, a to zejména v situacích, kdy je využíváno služeb tzv. třetích subjektů (externích dodavatelů). Typicky se jedná o technickou podporu našich informačních systémů a vývoj či užívání přiléhavého software. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů a mají s organizací uzavřenou písemnou zpracovatelskou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s osobními údaji. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován souhlas dotčeného subjektu, jehož údaje jsou zpracovávány, neboť takové zpracování umožňuje přímo platná legislativa. 

Osobní údaje mohou být ze strany organizace na žádost orgánu státní správy či orgánu činného v trestním řízení poskytnuty žadateli bez souhlasu člena.

 1. Práva člena ve vztahu k jeho osobním údajům

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz či uplatnění některého z níže uváděných práv, nás kontaktujte:

 • poštou nebo osobně: eMOTION fitness, Nákupní 1484/11, 312 00 Plzeň

 • e-mailem: recepce@emotionfitness.cz

 • telefonicky: +420 725 034 764

Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete informováni.

Výčet práv:

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

 

Účelem práva na přístup k osobním údajům je vybalancovat vztah mezi organizací a subjektem údajů. Jsou základním pilířem modelu ochrany osobních údajů v evropském prostoru. 


Pokud člen o přístup k osobním údajům písemně požádá, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, a to zejména ve složitých případech, o čemž musí být subjekt údajů ze strany organizace informován, včetně důvodů prodloužení, a to v době jednoho měsíce od podání žádosti.

 

 1. Právo na opravu osobních údajů

 2. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo umožňuje členům (subjektům ochrany osobních údajů) v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právem, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, disponuje člen tehdy:

 • Jestliže popírá přesnost údajů, které jsou zpracovávány, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,

 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu je ze strany člena upřednostňováno omezení zpracovávání (člen předpokládá, že údaje organizaci v budoucnu stejně poskytne)

 • již není zapotřebí ze strany organizace zpracovávat osobní údaje člena, ale tento je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen se souhlasem člena, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě těchto právních důvodů: 

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů tedy může být využito pouze v situaci, kdy by některé osobní údaje byly zpracovávány ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech je možné vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budou osobní údaje dále zpracovávány, pouze pokud pro to ze strany organizace budou pádné důvody (zejména pokud je bude potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však bude vznesena námitka proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně bude ukončeno zpracování osobních údajů.

 1. Právo stěžovat si u dozorového úřadu

V České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese PPl. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a který přijímá podněty a stížnosti. Odkaz na webové stránky úřadu www.uoou.cz.

 1. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých případech disponuje subjekt údajů právem, aby byly jeho osobní údaje vymazány. K výmazu osobních údajů je obecně přistupováno, když již nejsou potřebné a pozbývá právní důvod k jejich zpracování. Údaje jsou vymazány v případě, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte prosím na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned budou smazány všechny osobní údaje subjektu. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci všech osobních údajů, např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

 1. Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, může subjekt disponovat právem kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které bylo provedeno před jeho odvoláním.

 1. Kamerový systém

V rámci vnitřních prostor naší organizace je instalován kamerový systém. Celkem je instalováno 6 vnitřních kamer a 2 venkovních, které vzhledem ke svému umístění zabírají prostor, v němž se pohybují klienti, trenéři, cvičitelé a zaměstnanci. Kamery fungují v nepřetržitém režimu.

Důvodem monitorování vnitřních prostor je náš oprávněný zájem na ochraně svých práv a chráněných zájmů, ostraha objektu, ochrana našich klientů a jejich majetku, ochrana našeho majetku a našich zaměstnanců.

Záběry z kamerového systému zásadně spravujeme uvnitř organizace. Údaje předáváme mimo organizaci pouze tehdy, pokud nám to dovolíte nebo pokud to vyžaduje právní předpis, zejména pak k ochraně zájmů organizace. V souladu s předchozí větou tak může být kamerový záznam předán zejména orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení.

V rámci kamerového systému je prováděn dlouhodobý a nepřetržitý záznam záběrů. Tento záznam je uchováván po dobu 48 hodin. Následně je automaticky přemazán novým záznamem a nelze jej nijak obnovit. Kopii záznamu vytváříme pouze v případě, že je na něm zaznamenána událost, kterou potřebujeme prošetřit. Tuto kopii uchováváme po dobu nutnou k řádnému prošetření takové události a v případě, že je ve věci zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu takového řízení. Záznamy uchováváme v elektronické podobě.



Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)