PROVOZNÍ ŘÁD eMOTION fitness

Zřizovatelem REVITAEA s.r.o., IČO: 04285221, se sídlem Nákupní 1484/11, 312 00 Plzeň, Společnosti je zapsána u Krajského soudu v Plzni dne 30. červenec 2015, vložka C 31496/KSPL. Zodpovědná osoba - MUDr. Ondřej Rejda, Bc. Monika Rejda, IČO 88297730, tel. 605 735 390.

 • adresa fitness: eMOTION fitness Nákupní 1484/11, Plzeň 301 00
 • webové stránky: www.emotionfitness.cz
 • email: recepce@emotionfitness.cz
 • kontaktní osoba: Bc. Monika Rejda (tel. 605 735 390)
 • předmět činnosti: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Provozní doba dle aktuálně platného rozvrhu

PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Při příchodu do prostor eMOTION fitness (dále jen „fitness“) se klienti ohlásí na recepci:  
  • při vstupu do fitness, rezervaci na lekce a ohledně informací nabízených služeb
  • informace ohledně rezervačního systému doloženy níže
  • při zakoupení vstupu do solária
  • při návštěvě fitness a skupinových lekcí: svým jménem, pokud jde o nového klienta, je povinen se zaregistrovat a podepsat souhlas s GDPR a odpovědností za své zdraví po celou dobu své návštevy fitness nebo skupinových lekcí
  • po dobu své návštěvy je klient odpovědný za své věci v šatní skříňce na kódový zámek, či zapůjčený visací zámek či svůj vlastní. Náklady na otevření skříňky a na opravu zámku hradí Návštěvník, který příslušnou skříňku v souladu s tímto Provozním řádem obsadil a následně špatně užíval.  Provozovatel neodpovídá ani neručí za klenoty, peníze, jiné cennosti ani jiné věci uložené v šatních skříňkách. 
 2. Fitness nenese žádnou odpovědnost za jakékoli cennosti uložené ve skříňce či doložené jinde v prostorách fitness konceptu. Dojde-li k odcizení či ztrátě jakýchkoli věcí, je klient povinen neprodleně, nejpozději do 24 hodin, informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na pozdější ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 3. V prostorách fitness jsou klienti povinni dbát zvýšené opatrnosti a pohybují se na vlastní nebezpečí.
 4. Vstup do fitness je klientům povolen pouze v čisté sportovní obuvi a nebo bez bot do cvičebních sálů , vyžaduje-li to charakter lekce, a ve vhodném sportovním oblečení.
 5. Při cvičení nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav a fitness nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klientů. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému lektorovi.
 6. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů a každý klient je povinen dbát jejich pokynů vztahujících se k cvičení a cvičebním pomůckám. V opačném případě nenese fitness žádnou odpovědnost za vzniklé úrazy, zranění či jinou újmu.
 7. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení fitness na vlastní nebezpečí. Součástí každého stroje je návod (u některých i průvodní video), jak stroj obsluhovat. Cvičící je povinen se s tím seznámit.
 8. Po skončení lekce je každý klient povinen vydezinfikovat a uklidit po sobě vypůjčené pomůcky do původního stavu.
 9. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem fitness a dbát na dodržování pořádku v prostorách celého fitness.
 10. V prostorách fitness je zakázáno:
 11. konzumovat vlastní potraviny;
 12. kouřit či jinak manipulovat s otevřeným ohněm; nebo
 13. požívat alkoholické nápoje či psychotropní látky.
 14. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat či poškozovat vybavení a prostory celého fitness.
 15. Klienti odpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu a za ztrátu či poškození majetku fitness, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.
 16. Klient nedodržující tento Provozní řád může být z fitness vykázán personálem fitness.
 17. Na několika místech v prostorách fitness klienti využívají stojany s dezinfekcí pro hygienu rukou. Ve fitness s posilovacími stroji klienti po sobě dezinfikují používaný stroj za pomoci papírových utěrek a dezinfekce ve sprejovém zásobníku, kterými vždy očistí místa na strojích po dotycích rukou. V sálech po sobě každý klient dezinfikuje celou podložku stejným způsobem (každý sál obsahuje dezinfekci a papírové ubrousky), u každé dezinfekce je umístěn uzavíratelný koš na použité utěrky. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají.
 18. V celých prostorách fitness je prováděn precizní úklid každý den, na vytížených místech několikrát denně. Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny a uloženy odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení. Jsou uloženy samostatně v úklidové komoře.Komunální odpad je ukládán do odpadkových nádob s víkem (odpadkové koše). Odpadkové koše se vyprazdňují minimálně 1x denně s následnou očistou a dezinfekcí. Komunální odpad je ukládán do popelnice a odvážen dle svozového plánu.
 19. Ve sprchách klient dbá zvýšené opatrnosti vzhledem k mokré podlaze. Před a po osprchování dbá doporučení na ceduli ve sprchách, kde je doporučeno po sobě stírat podlahu stěrkou, která je v každých sprchách k dispozici. Doporučujeme klientům využívat své pantofle při vstupu do sprch a eliminovat tak možné uklouznutí. Každý klient je odpovědný za své chování ve sprše a provozovatel fitness nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní úrazy. 
 20. Každý klient vstupem a pohybem v prostorách fitness potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

Tento Provozní řád eMOTION fitness je platný a účinný od 1.3. 2024. Vypracovala: Bc. Monika Rejda


PRŮVODNÍK REZERVAČNÍM SYSTÉMEM

Rezervace

Nově registrovaný uživatel - pro vytvoření rezervace na lekce je povinen nabít kredit v hodnotě 190,- (nabití kreditu lze přímo na recepci, či přes platební bránu na našich stránkách). Lze udělat pouze 1 rezervaci na uživatele. 12  hodin před začátkem lekce tvoří penalizační zónu
při zrušení rezervace v hotovosti se zaplacené peníze vrací na kredit uživatele.

Penalizace za odhlášení v penalizační zóně se uživateli strhne celá částka za lekci
Výjimka pro penalizaci zajišťuje, že nebude penalizován uživatel, který zrušil rezervaci v penalizační zóně, a zároveň uvolnil místo pro existujícího náhradníka (v systému 6 možných náhradníků)
Přesun náhradníka - probíhá automaticky po uvolněném místě se přesune první čekající náhradník. Náhradník dostane informační email o proběhlé změně z náhradníka na účastníka lekce. Pokud s přesunem už nesouhlasí, kontaktuje recepci, která změnu vyřeší a tento krok nebude penalizován. Na řadu se tak dostává další náhradník. 30 minut před začátkem lekce se již nebude možné se rezervovat a přesouvat na lekce jako náhradník. 30 otevřených dnů v kalendáři od aktuálního dne.

Penalizovat všechny rezervace - všechny nepotvrzené rezervace budou automaticky zrušeny a penalizovány.

Uživatel Multisport karty, který nedorazí na svou rezervaci na lekci, bude penalizován plnou částkou za lekci do mínusu na svém kreditu, a která bude po něm nárokována k zaplacení. Info o zbývajících rezervacích Uživateli bude zaslán informační email, pokud mu budou zbývat 2 nevyčerpané vstupy na permanentku, nebo zbývajících rezervacích on-line platby on-line platby pro dobíjení kreditu, nákup permanentek (systém k provedené platbě automaticky vytvoří účtenky. Po vytvoření bude účtenka odeslána uživateli na email.)
On-line dobíjení kreditu přes platební bránu (při zrušení lekce před penalizační zónou se mu vrátí peníze formou kreditu). Placení lekcí nejde online - pouze přes kredit (dobití kreditu online jde).

Permanentky
Permanentku lze platit z kreditu nebo zakoupit na recepci. Rezervace pouze na zaplacené permanentky. Pokud si uživatel přiřadí permanentku, je tato permanentka nastavena jako nezaplacená. Změnu na zaplacenou provede obsluha po tom, co uživatel zašle peníze na účet, nebo zaplatí na místě. Pokud se používá na kupování platební brána, systém nastavuje permanentku na zaplacenou automaticky (platbu převodem na účet je ale nutné ohlásit na recepci a musí být následně zkontrolována manuálně).

Členství
Členství lze zřídit pouze osobně podepsáním Smlouvy o členství na recepci fitness, kterou se klient zavazuje platit členství na následný měsíc a to vždy do 28. dne v měsíci. Pokud chce klient Smlouvu o členství vypovědět, informuje o tom osobně, telefonicky či emailem recepci a je povinen uhradit výpovědní lhůtu, kterou jsou dva následující měsíce. Rezervace pouze na zaplacené členství.
Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)